Eva-maria
Asukas

Vaaliteemat
2023

Fysioterapeuttina ja psykiatrisena sairaanhoitajana minulla on laaja kokemus ja näkemys ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisen vaatimasta palveluverkostosta. Yksilön tarpeet tulee ottaa huomioon ikääntyneiden palvelumuotoilussa. Mielenterveyspalveluissa suuntaaminen enemmän perustasolle vähentää kuormitusta erikoissairaanhoidossa ja pystytään tukemaan niitä, jotka ovat suurimmassa tuen tarpeessa. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa olen saanut kokemusta erikoissairaanhoidon järjestämisestä käytännössä.

Vaaliteemani reflektoivat näkemyksiäni yhteiskunnan epäkohdista. Näitä epäkohtia korjaamalla tuetaan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

MIELENTERVEYS

Mielenterveysongelmat kustannukset on arvioitu Suomessa olevan noin 11 miljardia vuodessa. Riittämätön hoito mielenterveysongelmiin saattaa aiheuttaa ongelmia avunhakijan muille elämän osa-alueille. Ihmisten hyvinvointia on tuettava riittävillä mielenterveyspalveluilla, mitkä tähtäävät suurelta osin
ennaltaehkäisyyn. Kun panostamme nopeampaan avunsaantiin, vähennämme kuormitusta myös erikoissairaanhoidossa pitkällä tähtäimellä. Hyvinvoinnin lisääminen tuo uusia työntekijöitä ja onnellisempia perheitä.
Päihdepalveluita ei saa unohtaa ja niiden parempi saavutettavuus on turvattava. Mielenterveys- ja päihdepalveluita tulee tuoda lähemmäs toisiaan, koska usein nämä sairaudet kulkevat käsi kädessä.

Kun ihminen on valmis ottamaan apua vastaan, hänelle tulee tarjota auttavaa kättä riippumatta mille ovelle hän tulee.

 • Lisätään lyhytterapian kaltaisten hoitomuotojen käyttöä
 • Psykososiaalisten hoitojen saatavuus jo ennen diagnoosin saamista turvattava
 • Psykoterapeuttikoulutuksen virallistaminen yliopistossa ja sen hinnan laskeminen
 • Perusterveydenhuoltoa kehitettävä myös mielenterveysongelmien ensivaiheen tuen antajana
 • Nopeutetaan pääsyä katkaisuhoitoon
 • Riittävät resurssit lastensuojeluun

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Väestön ikääntymisestä johtuva palvelukriisi on ratkaistavissa. Elämänlaatua turvataan monien eri tahojen ja palveluiden verkostolla. Näitä jo olemassa olevia palveluita uudelleensuuntaamalla ja kehittämällä säästetään sekä inhimillistä että rahallista pääomaa ja mahdollistetaan jokaiselle oman näköinen vanhuus.

 • varmistetaan omaishoitajille riittävä taloudellinen tuki sekä tuetaan jaksamista.
 • Ikääntyneiden laitoshoitopaikoissa hoitajien työolot ja resurssit kuntoon, jotta mahdollistetaan parempi kohtaaminen ikääntyneiden kanssa sekä paremmat työolot hoitajille.
 • Ikääntyneiden asumispalveluiden tulee vastata yksilön tarvetta kotihoidosta, intervallipaikoista aina ympärivuorokautiseen laitoshoitopaikkoihin
 • Toimivat apuvälinepalvelut turvaamaan ikäihmisten toimintakykyä.

JULKINEN TERVEYDENHUOLTO

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa olen huomannut miten paljon hoitovelkaa korona on aiheuttanut erikoissairaanhoidossa. Hyvinvointialueiden toimiessa erikoissairaanhoidossa on keskityttävä sekä hoidon sujuvuuteen että hoitojonojen purkamiseen. Tämä tulee kuitenkin tehdä niin, että terveydenhuoltoalan henkilöstölle ei koidu suurta työtaakkaa. Perusterveydenhuolto on julkisen terveydenhuollon kivijalka. Perusterveydenhuollon palvelut koskettavat ihmisiä aina neuvoloista muistipalveluihin saakka. Perusterveydenhuollossa on mahdollista havaita sairauden alkuvaihe, hoitaa tarvittavat seurannat ja arjen tuki. Toimiva perusterveydenhuolto vähentää kuormitusta erikoissairaanhoidossa.

 • Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitotakuun toteutumisen varmistaminen
 • Varmistetaan erikoissairaanhoidon toimivuus hyvinvointialueilla
 • Taata erikoissairaanhoidon laatu ja kehitys sekä kansalaisten tasavertainen oikeus erikoissairaanhoitoon
 • Lääketieteellisen tutkimuksen ja kehityksen tukeminen
 • Omalääkärimalli lisää luottamusta terveydenhuoltoon sekä parantaa hoitoon sitoutumista.
 • Terveydenhuollon maksuttomuus mahdollistaa tasavertaiset terveyspalvelut